Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Nowy system kar za opóźnienia w składaniu i opłacaniu deklaracji VAT

Zmiana kar za opóźnione składanie deklaracji VAT i wnoszenie opłaty podatkowej miała nastąpić 1 kwietnia 2022 roku, jednak termin ten został przesunięty do stycznia roku następnego, gdyż HM Revenue & Customs potrzebuje więcej czasu na adaptację swoich systemów. Nowy sposób wymierzania kar ma traktować spóźnialskich bardziej sprawiedliwie - dotkliwsze sankcje spotkają tych, którym przewinienia zdarzają się częściej. Ci którzy spóźniają się jedynie sporadycznie, będą traktowani łagodniej.

Jakie są kary za spóźnioną płatność VAT?

Obecnie w dalszym ciągu obowiązuje tzw. domyślna dopłata (Default Surcharge). Jest to sankcja zbiorcza za spóźnioną płatność podatku VAT oraz za opóźnione złożenie deklaracji. Najpierw HMRC wystawia powiadomienie o zobowiązaniu do dopłaty (surcharge liability notice – SLN), które pozostaje w mocy przez okres 12-tu miesięcy. Jeśli opóźnienia się powtarzają, SLN jest przedłużane. Kara, w zależności od tego, ile razy nastąpiło opóźnienie, może wynieść do 15% kwoty podatku należnego.

Wyższe kary dla tych, którzy częściej się spóźniają

Od stycznia 2023 roku system ten się zmienia, a kary zostaną podzielone na dwa rodzaje: osobne za spóźnione składanie deklaracji i osobne za niedotrzymanie terminu opłacania podatku. Projekt przewiduje surowsze traktowanie tych podatników, którzy częściej nie dotrzymują wyznaczonych terminów.

Kara za opóźnione złożenie deklaracji VAT

Została ustalona osobna kara za opóźnione składanie deklaracji, wymierzana w systemie punktowym. Pierwsze ukaranie jest w wysokości jednego punktu karnego. Jeżeli przewinienie się powtarza i zostanie przekroczony próg punktowy, urząd nałoży na spóźnialskich zryczałtowaną karę w wysokości 200 funtów.

Progi kar wyglądają następująco:
I próg – 2 punkty rocznie;
II próg – 4 punkty kwartalnie;
III próg – 5 punktów miesięcznie.

Istnieje możliwość redukcji zebranych punktów do zera – trzeba złożyć wszystkie deklaracji w terminie wyznaczonym za dany okres rozliczeniowy. Dla osób składających zeznania roczne jest to okres 24 miesięcy, dla osób rozliczających się kwartalnie to 12 miesięcy, a dla rozliczających się miesięcznie – 6 miesięcy.
Jeden punkt karny będzie wymierzany za każdy pojedynczy niespełniony obowiązek złożenia zeznania. Przykładowo, jeśli podatnik jest zobowiązany do złożenia rocznie jednej deklaracji na poczet podatku dochodowego (income tax assessment – ITSA) oraz powinien składać deklaracje VAT w odstępach kwartalnych, za uchybienie terminom będzie mu przyznawany każdorazowo osobny punkt.

Kara za nieopłacenie podatku VAT w terminie

Ta sankcja zostanie podzielona na dwa progi w oparciu o zaległą kwotę podatku oraz kresu czasu, jaki minął od upływu terminu płatności.

Pierwsza kara będzie nakładana w wysokości 2% podatku należnego, jeżeli pozostał on nieopłacony do 15-tu dni po wymaganym terminie płatności. Jeżeli po 30-tu dniach od upływu terminu płatności podatek (choćby tylko w części) jest nadal zaległy, kara wzrasta do 4% należnej fiskusowi kwoty. Kara przestanie być naliczana, kiedy podatnik złoży propozycję uzgodnienia terminu zapłaty zaległości (time to pay).

Druga kara jest naliczana dziennie, kiedy upłynie 31 dni od terminu płatności w wysokości 4% rocznie od kwoty zaległości. Przestaje być naliczana w momencie zapłaty należnego podatku.

Nowy system kar za opóźnienie w płatnościach podatku VAT nie wejdzie w pełnym wymiarze od razu – urząd podatkowy przeznaczy rok czasu na adaptację do nowych zasad. Od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia tegoż roku pierwsza kara za opóźnienie w płatności nie będzie naliczana, jeżeli podatnik uiści zaległość w całości wciągu 30 dni od upływu terminu płatności.

HMRC naliczy Ci odsetki

HMRC obliczy odsetki za okres od dnia upływu terminu płatności do dnia uiszczenia pełnej kwoty zaległości. Będą one wyliczane w oparciu o aktualną stopę podstawową ustaloną przez Bank of England plus 2.5%.

Więcej informacji znajdziesz na stronie rządowej.

Ciekawe historie klientów TaxOne, którym HMRC zasądziło kary, opisałem w mojej książce "Niskie podatki - legalnie".

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook