Jak zamknąć firmę Ltd w UK? Część 2

W drugiej części naszego artykułu omówimy spółki, które już nie stać na prowadzenie działalności. 

Co to znaczy, że spółka limited staje się niewypłacalna?

Jeżeli Twoja spółka nie jest w stanie płacić swoich rachunków w terminie albo łączna wartość jej zobowiązań jest większa niż wartość jej aktywów, firma może być niewypłacalna i powinna zaprzestać działalności. Status finansowy spółki powinien następnie zostać potwierdzony przez licencjonowanego syndyka masy upadłościowej (liquidator – insolvency practitioner). Jeżeli po dokładnym oszacowaniu stanu przedsiębiorstwa okazuje się, że nie można już przywrócić mu opłacalności, należy rozpocząć procedurę likwidacyjną, aby zminimalizować straty wierzycieli firmy. W przypadku zadłużonej firmy interesy osób, którym Twoja firma jest winna pieniądze mają zgodnie z prawem pierwszeństwo przed interesami dyrektorów lub akcjonariuszy. Nawet, jeżeli Ty nie chcesz zamykać swojej działalności, mogą Cię zmusić do tego Twoi wierzyciele poprzez wystąpienie do sądu z wnioskiem o likwidację Twojej firmy.

Likwidacja niewypłacalnej spółki oznacza, że jej aktywa są sprzedawane, a wszystkie zrealizowane dochody są rozdzielane między wierzycieli.

Kiedy Twoja spółka staje się niewypłacalna, możliwe są dwa scenariusze

  1. Dobrowolna likwidacja wierzycieli- przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić swoich długów, a w jego likwidacji uczestniczą wierzyciele;
  2. Likwidacja przymusowa (compulsory liquidation) – ta procedura jest zazwyczaj inicjowana przez wierzycieli drogą nakazu sądowego.

Dobrowolna likwidacja przez wierzycieli (Creditors’ Voluntary Liquidation – CVL)

Likwidację zadłużonego przedsiębiorstwa można zorganizować z udziałem wierzycieli. Jako dyrektor firmy, możesz zaproponować, aby niewypłacalna spółka została zlikwidowana (wound-up), gdy na likwidację zgodzi się wystarczająca liczba udziałowców.

Aby uzyskać zgodę wystarczającej liczby akcjonariuszy należy zwołać zebranie i poddać propozycję likwidacji pod głosowanie. Aby uchwała o likwidacji (winding-up resolution) została podjęta, zgodę musi wyrazić 75% udziałowców (według wartości akcji).

Gdy uchwała o likwidacji już została podjęta, wówczas należy:

  • wyznaczyć upoważnionego syndyka masy upadłościowej - jest to likwidator, który zajmie się całym procesem likwidowania; przedsiębiorstwa. Możesz znaleźć go online;
  • w ciągu 15 dni wysłać uchwałę o likwidacji do Companies House;
  • w ciągu 14 dni ogłosić uchwałę o likwidacji w The Gazette.

Tak samo jak w przypadku Members’ Voluntary Liquidation (dobrowolnej likwidacji przez członków), uprawnienia dyrektora zmieniają się w momencie wyznaczenia likwidatora. Opis zmian uprawnień zamieszczony został w tym artykule.

Likwidacja przymusowa (Compulsory Liquidation)

Likwidacja przymusowa jest zazwyczaj inicjowana przez wierzyciela. Zmusza ona zadłużoną firmę do zamknięcia poprzez złożenie wniosku o wydanie sądowego nakazu zaprzestania działalności i likwidacji (wound-up) z powodu niespłacenia długu. Najczęściej wniosek składa HM Revenue & Customs (HMRC), jednak może to być każdy wierzyciel, któremu spółka jest winna więcej niż 750 funtów. Procedura przymusowej likwidacji jest zwykle przeprowadzana przez oficjalnego syndyka masy upadłościowej lub wyznaczonego likwidatora. Na jej zakończenie do Sekretarza Stanu trafia ocena postępowania dyrektora spółki, dlatego jeżeli jesteś dyrektorem, warto w takiej sytuacji okazać pełną gotowość do współpracy. Syndyk masy upadłościowej ma obowiązek zbadania działań dyrektorów w okresie poprzedzającym likwidację, zatem musisz udowodnić, że działałeś w najlepszym interesie wierzycieli. Jeżeli można dowieść, że tak nie było, może spaść na Ciebie odpowiedzialność osobista za niektóre lub za wszystkie długi firmy.

Procedura:

  • Z momentem powołania likwidatora uprawnienia dyrektora wygasają, a zarządzanie firmą przejmuje likwidator. Zaczyna on działać natychmiast i stawia przedsiębiorstwo w stan likwidacji zwykle w ciągu 2-3 tygodni;
  • Od złożenia do sądu wniosku o likwidację do zakończenia postępowania sądowego mija zwykle 3 miesiące;
  • Następuje ocena aktywów przedsiębiorstwa i ich sprzedaż.
  • Wierzyciele są spłacani w pierwszej kolejności zgodnie z pierwszeństwem roszczeń (priority of claims). Jeżeli istnieje nadwyżka, jest ona rozdzielana między akcjonariuszy;
  • Następuje wykreślenie zlikwidowanej spółki z Companies House.

Wynagrodzenia i inne płatności należne pracownikom firmy, która zbankrutowała, są pokrywane do pewnych ustawowych limitów przez Biuro Wypłat z tytułu Zwolnień w Departamencie Handlu i Przemysłu (Redundancy Payments Office of the Department of Trade and Industry).

Proces likwidacji trwa średnio około roku, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Cena likwidacji średnio oscyluje pomiędzy 4,000 i 6,000 funtów, ale może być różna, ponieważ wpływ na to mają różne czynniki (jak wielkość przedsiębiorstwa i liczba wierzycieli).

Więcej informacji na temat likwidacji spółki Ltd znajdziesz na tej stronie HMRC.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.