Sposoby wypłat dochodów dla dyrektora firmy w UK

Jesteś dyrektorem spółki i chcesz pobierać z jej działalności dochody. Zastanawiasz się więc, który ze sposobów jest najbardziej efektywny podatkowo. Poniżej prezentujemy opisy strategii, które pomogą Ci zadecydować o najbardziej korzystnym podatkowo sposobie, w jaki firma mogłaby Ci wpłacać pieniądze.

Pensja dla dyrektora - zalety i wady

Plusy pobierania wynagrodzenia przez dyrektora są następujące:

  • gromadzenie lat kwalifikujących do emerytury państwowej;
  • można odprowadzać wyższe składki na emeryturę osobistą;
  • można zachować zasiłki macierzyńskie;
  • łatwiejsze ubieganie się o kredyty hipoteczne i polisy ubezpieczeniowe, np. na wypadek choroby krytycznej;
  • obniżenie kwoty podatku dochodowego od osób prawnych płaconego przez firmę (ponieważ wynagrodzenie jest dopuszczalnym kosztem biznesowym);
  • można pobierać pensję, nawet jeśli firma nie przynosi zysków.

Jest tu też niestety kilka minusów, z których największy to fakt, że wynagrodzenie dyrektora jest wypłacane w taki sam sposób, jak dla każdego innego pracownika firmy, musi być zatem zgłaszane zgodnie z zasadami urzędu podatkowego HM Revenue & Custom – w czasie rzeczywistym (Real Time Information – RTI) oraz tak firma jak i dyrektor muszą od niego płacić podatek na ubezpieczenie społeczne (NIC – National Insurance Contribution).

Jak zdecydować, ile pensji wypłacać dyrektorowi?

Od zarobków nie płaci się podatku dochodowego do momentu przekroczenia progu personal allowance (kwoty wolnej od podatku dochodowego – jest to £12,570 w roku podatkowym 2022/23). Będziesz jednak musiał zapłacić składki NIC, jeśli twój dochód przekroczy próg podstawowy NIC - £11,908 w roku podatkowym 2022/23.

Należy pamiętać, że aby zgromadzić lata kwalifikujące do emerytury państwowej, pensja musi być równa lub wyższa od NIC Lower Earnings Limit (niższy próg podatkowy – £6,396 w roku podatkowym 2022/23).

Dlatego też niektórzy dyrektorzy ustalają swoje wynagrodzenie na poziomie pomiędzy Lower Earnings Limit a Primary Threshold, aby zachować emeryturę państwową, ale uniknąć płacenia składek NI. 

Dywidendy

Dywidenda to udział w zyskach spółki, czyli to, co pozostaje po uregulowaniu przez spółkę wszystkich zobowiązań, w tym podatków. Jeśli nie ma zysku, nie można wypłacić dywidendy.

Dywidendy mogą otrzymywać członkowie zarządu i wspólnicy. Wypłata jest rozdzielana procentowo w zależności od ilości posiadanych udziałów. Nie ma wymogu, aby cały zysk był wypłacany w ten sposób, nie ma też wymogu, aby w ogóle się go pozbywać. Zysk można gromadzić i wypłacać wedle ustaleń poczynionych przez zarząd spółki.

Z punktu widzenia podatkowego, otrzymywanie przez dyrektora spółki większości dochodów w formie dywidend jest korzystne: podlegają one mniejszemu podatkowi dochodowemu niż wynagrodzenie i nie płaci się od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

Można za ich pomocą znacznie zmniejszyć wysokość podatku dochodowego. Ulga na dywidendy (dividend allowance) na rok 2022/23 wynosi £2,000.

Poniżej zamieszczamy tabelę porównawczą na rok podatkowy 2022/23:

* Należy mieć na uwadze, że progi podatkowe w Szkocji są ustalone w innej wysokości niż w reszcie UK. Możesz je znaleźć pod tym linkiem. Stawka podatku od dywidend jest ustalana tak samo dla całego państwa.

Przykład.

Bartek pobiera wynagrodzenie w wysokości £11,900 rocznie, utrzymując je poniżej progu podatkowego NIC i progu podstawowego podatku dochodowego. W formie dywidend pobiera £30,000. Jego całkowity dochód wynosi zatem £41,900.

W roku podatkowym 2022/23 przysługuje mu kwota wolna od podatku w wysokości £12,570, zatem do opodatkowania pozostaje kwota £29,330. Ulga z tytułu dywidend odejmuje od tej kwoty następne £2,000, co daje kwotę £27,330. Ta kwota jest opodatkowana według stawki podstawowej podatkiem dochodowym od dywidend w wysokości 8.75%. Rachunek podatkowy za ten rok: £2,391.

Gdyby Bartek otrzymał cały swój dochód w wysokości £41,900 w postaci wynagrodzenia, to po odjęciu kwoty odjęciu wolnej od podatku pozostałoby £29,330 (£41,900 – £12,570). Od tej kwoty trzeba by zapłacić podatek w wysokości 20%, czyli £5,866.

Oprócz tego firma musiałaby zapłacić ubezpieczenie społeczne NIC od jego wynagrodzenia w wysokości £5,552 (13.25% wynagrodzenia). Zatem sumaryczny rachunek podatkowy w tej opcji daje kwotę £11,418, czyli o £9,027 więcej niż w przypadku wypłaty mieszanej.

Mimo powyższych wyliczeń, korzystanie z dywidend ma także swoje wady. Mogą być one wypłacane jedynie z firmowych zysków, zatem twój dochód może nie być przewidywalny. Ponadto są one wypłacane po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (pracownicza pensja jest kosztem uzyskania przychodu).

Wypłacona dywidenda, która nie ma pokrycia w zyskach, staje się pożyczką dyrektorską – a ta musi zostać spłacona. Na koniec, dywidendy nie wliczają się do ulgi podatkowej od składek emerytalnych, odprowadzanych przez pracownika (temat rozwinięty został niżej).

Z powyższego wynika, że aby czerpać większość dochodów z dywidend, trzeba prowadzić bardzo dokładną księgowość, która umożliwi terminowe deklarowanie zysków i strat. Najlepiej zatem w tej materii zasięgnąć porady dobrego księgowego.

Składka emerytalna dla dyrektora od firmy

Składka taka jest przez fiskusa traktowana jako opłacana przez pracodawcę. Nie powiększa ona dochodu, więc nie zwiększa także wysokości podatku. Jest dopuszczalnym kosztem prowadzenia działalności gospodarczej i w ten sposób oszczędzamy w roku podatkowym 2022/23 19% podatku dochodowego od osób prawnych - Corporation Tax (podatek ten od 1 kwietnia 2023 będzie wynosił aż 25%).

Nie trzeba również wówczas płacić pracowniczych składek na ubezpieczenie społeczne, a to kolejne zaoszczędzone 13.8%.

Olbrzymim plusem takich składek jest fakt, że nie są one ograniczone wysokością pensji, w przeciwieństwie do składek osoby fizycznej, która nie może wpłacać na emeryturę więcej niż wynosi jej roczne wynagrodzenie (jeżeli zatem wybierzesz opcję niewielkiej pensji i dywidendy, jak pokazano wyżej na przykładzie Bartka, nie możesz wpłacać zbyt wiele na poczet przyszłej państwowej emerytury).

W przypadku składek emerytalnych płaconych przez firmę, jedyne ograniczenie to roczny limit – obecnie w wysokości £40,000. W efekcie firma może wpłacać fundusze na poczet emerytury do tej wysokości w ciągu roku nawet wtedy, gdy pensja dyrektora jest niewielka.

Czy ta strategia ma wady? Tak. Główna polega na tym, że dostęp do funduszy można mieć dopiero po ukończeniu 55 roku życia, zatem wpłaty takie nie zastąpią pensji ani dywidendy.

Premia dla dyrektorów

Wypłata bonusów pracowniczych dla dyrektorów może być bardzo korzystna dla efektywności podatkowej firmy, przy czym ważne jest, aby wypłaty dokonać we właściwym momencie w roku.

Premia dla dyrektora jako wydatek wliczany w koszty działalności jest odliczana od zysków spółki, zatem obniża podatek dochodowy od osób prawnych (CT – Corporation Tax). Z drugiej jednak strony jest traktowana jako dochód płynący z pracy, więc podlega opodatkowaniu składkami PAYE oraz składkami na ubezpieczenie społeczne.

Istotną informacją jest, że składki te są płatne od dnia zatwierdzenia premii, nawet jeżeli jest ona faktycznie wypłacana w późniejszym terminie.

Wypłata ta jednak musi nastąpić przed upływem dziewięciu miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym została przyznana. Należy tego terminu pilnować, bo jeśli się go przekroczy, powoduje to opóźnienie odliczenia i przysługuje ono wówczas za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła wypłata, a nie za poprzedni.

Najlepszym terminem na przyznanie premii jest krótki okres czasu przed zakończeniem okresu rozliczeniowego firmy, ponieważ aby uzyskać odliczenie podatkowe w odniesieniu do rozliczenia premii, musi zaistnieć obowiązek jej wypłaty. Jeśli więc decyzja o przyznaniu premii istnieje w dniu zakończenia okresu rozliczeniowego, czyli zapadła przed jego końcem, terminy i sposób wypłaty premii można ustalić później.

Premia jest traktowana jako wypłacona dla celów podatku dochodowego w dniu, w którym dyrektor ma do niej prawo, nawet jeśli faktyczna data wypłaty jest późniejsza. To data powstania prawa do premii powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatków PAYE i NI.

Trzeba jednak pamiętać, że premii dla dyrektorów nie można odroczyć po prostu poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie prawa do pobierania tych kwot – właśnie ze względu na fakt, że jest ona traktowana jako wypłacona w momencie zaksięgowania jej w księgach i rejestrach spółki, np. na koncie kredytowym dyrektora, a nie w momencie fizycznej wypłaty z konta bankowego spółki.

Jakie są plusy takiego rozporządzenia premią? Jako, że premia nie musi być wypłacona przed upływem dziewięciu miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, decyzję o jej wysokości można podjąć później. Pozwala to na oszacowanie wysokości zysku firmy, zanim zostanie on uszczuplony przez wypłatę dyrektorskiej premii.

Przykład.

Okres rozliczeniowy spółki Bert LTD kończy się siódmego marca 2023 roku. W dniu czwartego marca na posiedzeniu zarządu dyrektorzy firmy przyznają sobie premię w wysokości 15% zysków spółki, których wysokość znają ze sporządzonego właśnie sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to zawiera wydatek generowany przez podjęcie decyzji o wypłacie premii.

Jeżeli premie zostaną wypłacone do dnia siódmego grudnia 2022 (włącznie), wówczas można zastosować ulgę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Datą, w której powstaje zobowiązanie PAYE jest data ustalenia wysokości premii.

Ponieważ finalizacja sprawozdania finansowego firmy Bert Ltd odbędzie się w maju 2023 roku, dyrektorzy zostaną opodatkowani z tytułu przyznania premii w następnym roku podatkowym – 2023/24, pomimo, iż rokiem, w którym premia została zatwierdzona, był rok rozliczeniowy 2022/23.

Ważne! Jeżeli premia zostanie zawarta w sprawozdaniu finansowym, a nie zostanie wypłacona przed dniem szóstego kwietnia 2023 roku, trzeba pamiętać, że będzie wówczas już obowiązywała wyższa stawka składek na ubezpieczenie społeczne (15.05%). Przyznanie premii polegającej na odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CT) jest możliwe dopiero po tym terminie.

Moment podjęcia decyzji o wypłacie premii nie indukuje wypłaty dla celów PAYE – jest nią moment ustalenia wysokości premii, lub data, w której premia staje się dostępna do wykorzystania dla dyrektorów, o ile stało się to wcześniej niż formalna data ustalenia jej wysokości.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.