Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Inwestycje firmowe w wynajętej nieruchomości – czy będzie można je odliczyć?

Twoja firma dokonała znaczącej adaptacji wynajętej powierzchni biurowej, polegającej na instalacji sieci projektorów wraz z infrastrukturą elektryczną w pomieszczeniach biurowych, na co landlord wyraził zgodę. Remont kosztował dużo pieniędzy. Czy będzie można odliczyć te koszty od podatku, korzystając z ulgi Capital Allowances?

Ulga, będąca tematem niniejszego artykułu jest odliczeniem kapitałowym, które określane jest specjalnymi przepisami. Odliczenie to wchodzi w grę, gdy kupujesz aktywa na użytek firmowy. W przewodniku HMRC aktywa te są opisywane szeroko jako wyposażenie, maszyny oraz pojazdy firmowe, a zbiorczo jako „urządzenia i maszyny”.

Warunkiem kwalifikującym firmę do tego typu odliczeń jest, aby była ona właścicielem sprzętu. W przykładowej sytuacji, opisanej powyżej, sprawa nie jest już tak oczywista, ponieważ zainstalowane urządzenia są w większości na stałe przymocowane do budynku, a ten posiada osobnego właściciela. Wedle prawa właścicielem wszystkiego, co jest przymocowane do budynku, jest właściciel.

Zatem z prostej interpretacji przepisów wynika, że nie masz prawa do dokonania odliczenia CA. Jednak, jeżeli spełniasz pewne warunki, wcale tak nie musi być.

Osoby traktowane jak właściciel urządzeń

Capital Allowances Act stanowi, że jako właściciel urządzeń, które stały się trwale przymocowane są traktowane także osoby, które posiadają interest – „udział” w nieruchomości w momencie ponoszenia przez nie wydatków na maszyny lub urządzenia, które stały się wyposażeniem budynku, a które zainstalowano dla celów prowadzonej tam przez te osoby działalności. Przez interest jest rozumiane prawo posiadania oparte na formalnej umowie najmu (lease agreement), a nie na rental agreement (zwykłej umowie najmu). Jaka jest różnica? Lease agreement to umowa pomiędzy najemcą a właścicielem lokalu, na mocy której najemca zyskuje prawo do mieszkania w lokalu przez określony okres czasu, zazwyczaj nie krótszy niż rok. Natomiast rental agreement, pomimo dużego podobieństwa do lease agreement, jest czymś innym. Różnica polega na innej długości czasu obowiązywania umowy. Rental agreement z reguły wiąże przez okres nie dłuższy niż 30 dni i często jest określana jako umowa month to month („z miesiąca na miesiąc”), zatem co 30 dni warunki umowy mogą ulec zmianie, nawet, jeśli jest ona co miesiąc przedłużana. 

Przykład.

Spółka DAWID Ltd posiada prawo własności budynku, złożonego z pewnej liczby biur. Spółka ta podpisała umowę lease agreement ze spółką ANIA Ltd. Spółka ANIA podnajęła istniejące w budynku biura różnym podmiotom gospodarczym, ze wszystkimi podpisując umowę lease agreement. Właścicielem urządzeń, które stały się wyposażeniem budynku poprzez trwałe z nim połączenie, jest w tej sytuacji ten z podmiotów podnajmujących, który zdecydował się na dokonanie inwestycji w potrzebne mu urządzenia i on także będzie mógł odliczyć tę inwestycję w ramach CapitalAllowance.
Gdyby jednak zajmował lokal w oparciu o rental agreement, odliczenie nie byłoby możliwe.

Wyłączne prawo do korzystania z lokalu

Co dzieje się w sytuacji, gdy firma zajmuje lokal bezumownie, ale ma wyłączne prawo do korzystania z tego lokalu? Według interpretacji HMRC to wystarczy, aby taki rodzaj posiadania został uznany jako interest, czyli firma będzie miała prawo własności urządzeń, a zatem może skorzystać z ulgi CA.

Contribution rule (zasada wkładu)

Jest to zasada, która jest nadrzędna w stosunku do prawa własności. Można z niej skorzystać, jeżeli dokonasz ustaleń z osobą, która ma prawo skorzystać z odliczenia CAs, zgodnie z którymi to ona zapłaci i zainstaluje potrzebne ci urządzenia, a ty zwrócisz jej poniesione koszty. Taka umowa zakwalifikuje cię do grupy posiadającej prawo do skorzystania z ulgi kapitałowej CAs na mocy contribution rule.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook